4. Tapahtumat ja kurssit
European Certified Innovation Manager kurssi alkuvuosi 2021
graphic
Taustaa:
Innovaatiot ovat harvoin sattuman tulosta. Systemaattisuus tuotekehityksessä ja innovoinnissa kantaa nopeasti hedelmää. Innovaatiotoiminnan organisointi vaatii laajempaa ymmärrystä innovaatio prosesseista ja organisaatioiden toiminnasta.
Kansainvälisille markkinoille pyrittäessä monikansallisella yhteistyöllä ja tiimeillä on keskeinen merkitys. Innovaatioiden syntyminen vaatii otollisten olosuhteiden luomista ryhmien toiminnalle. Innovaatiot ovat useimmiten tulosta työryhmien ja tiimien työstä. Oikein organisoituna yritys pystyy systematisoimaan ja ohjaamaan innovaatiotoimintaansa tehokkaasti kohdentaen resurssit oikeille alueille. Näin kyetään parhaiten hyödyntämään organisaation jäsenten luovuus.
Kurssin moderaattori Jarmo Hallikas on hankkinut merkittävän kokemuksen ja osaamisen innovaatiotoiminnasta sekä yritystoiminnan että julkisten innovaatiotoimintaa tukevien organisaatioiden kautta.
Sertifiointi
Kurssin hyväksyttävästi suorittaneet saavat sertifikaatin, jonka myöntää European Certification and Qualification Assosiation (ECQA). ECQA on yhteiseurooppalainen sertifiointijärjestelmä, joka takaa koulutuksen laadun  mm.
• yhtenäisellä koulutuskokonaisuuksien suunnittelulla
• yhteisellä oppimisalustalla, joka sisältää oppimateriaalien lisäksi mm. osaamistason testaukset
• ECQA:lla on lisäksi yhtenäinen loppukoejärjestelmä EU-CERT sertifikaattien laadun varmistamiseksi.
Kenelle:
Koulutus on tarkoitettu innovaatiotoiminnasta ja tuotekehityksestä sekä liikeideoiden kehityksestä vastaaville johtajille ja päälliköille. Kurssin sisältö sivuaa myös innovaatiotoiminnan laatuun liittyviä kysymyksiä. Osallistujille muodostuu selkeä näkemys innovaatiotoiminnan organisoinnista ja ryhmän merkityksestä innovointityössä. Samalla tutustutaan innovaatiomenetelmiin ja keskeisimpiin innovaatioiden syntyy vaikuttaviin tekijöihin. Suomessa on n. 50 sertifioitua Innovaatiojohtajaa. Koko Euroopan alueella sertifioituja Innovation Managereja on noin tuhat.
Koulutuspäivät:
Koulutus toteutetaan pääsin etäopetuksena. Kurssiin liittyy kolme lähiopetuspäivää.
Koko kurssimateriaali on sekä englannin että saksan kielistä osanottajan valinnan mukaan. Kurssiin liittyvä koe ja trilliharjoitukset ovat englanninkielisiä.
Lähiopetuspäivät:
    Johdanto      10.1.2018       klo 10.00-14.00
    lähiopetus    28.-29.1.2018 klo 9–16,
    Loppukoe     15.2.2018       klo 9-16
Lähiopetusjaksojen välillä pidetään muutama etäistunto erikseen sovittavina ajankohtina.
Kurssi nojaa voimakkaasti e-oppimisalustaan, jossa ovat kurssimateriaalit ja jossa suoritetaan loppukoe. Etäopetusjaksot sovitaan erikseen ja ne pidetään työpäivän jälkeen n. kahden tunnin sessioina. Etäopetusjaksoilla käydään läpi harjoitustöiden palautteita. Harjoitustöiden tekeminen tapahtuu jaksojen väillä.
Koulutuksen sisältö:
Innovation Manager koulutus keskittyy oppivan organisaation rakentamisen elementteihin ja sellaisen ympäristön luomiseen, jolla edesautetaan innovaatioiden syntyä ja luodaan pohja innovaatioiden kaupallistamiseksi. Kulutuksen aikana tehdään harjoitustyö, jossa rakennetaan toimintamalli organisaation innovaatiotoiminnalle.
Koulutus koostuu seuraavista osioista:
Mitä Innovaatioiden johtaminen tarkoittaa
• Johdanto innovaatiojohtamiseen
• Tietämyksen hallinta
• Osaamisen hallinta
• Asiakasrajapinnan hallinta
• Innovaatiot, EU-politiikka
• Markkinatutkimus
• Alueelliset innovaatiostrategiat
Tiimityö
• Innovaatioiden näkökulma tiimityöhön
• Ristiriitatilanteiden hallinta innovaatiotoiminnassa
• Etätyö ja hajautetun ryhmän toimintamallit innovaatiotoiminnassa
• Motivaation hakeminen Innovointiin
• Monikulttuuriset menestystekijät
Henkilökohtaiset ominaisuudet
• Tietämys henkilön luonteenpiirteistä
• Oppimiskulttuuri
• Monikulttuuriset taidot
Johtamiskyvyt
• Innovaatioprosessin hallinta
• Projektien hallinta innovaatioiden näkökulmasta
• Konsernitason innovaatiotoiminnan organisointi
_________________________________________________--
Osallistumismaksu
 2390 euroa (+alv.) ei-jäsenille
Hintaan sisältyvät koulutusmateriaali, lounaat ja kahvit sekä sertifiointimaksu.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: info@falconleader.fi
Peruutusehdot: Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen tilaisuutta, perimme 50% osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä
paikoista, perimme koko osallistumismaksun.
 
lisätietoja: Jarmo Hallikas puh. 0505714667
See related topics and documents
SPI Manager
graphic
 
Taustaa:
Ohjelmistotyön tuottavuudella ja laadulla on suuri merkitys kilpailtaessa osaamisella ohjelmistohankkeista. ECQA sertifikaattiin johtavan koulutusohjelman prosessien kehittämisestä ja prosessiuudistusten käyttöönottamisen johtamisesta on alun perin suunniteltu ohjelmisto- ja IT-yritysten prosessien uudistamista silmälläpitäen.
Kurssilla käsiteltävät kokonaisuudet ja osa-alueet soveltuvat myös muiden toimialojen prosessien parantamiseen. Kurssin nimi englanniksi on  Certified European Softaware Process Improvement Manager (SPI Manager).  
Kurssin keskeinen sisältö tähtää toiminnan laatutason kohottamiseen prosessien parantamisen keinoin. Laatu nähdään laajempana kokonaisuutena ja laatu on ymmärrettävä ennen kaikkea liiketoiminnan vaatimuksista ja tarpeista kumpuavalle toiminnan kehittämiselle. Prosessien systemaattinen johtaminen on yksi keskeinen reitti ja keino liiketoiminnan laatutason kohottamiseen. Kurssilla tarkastellaan yritysnäkökulmasta prosessien toiminnan arviointia ja tutkaillaan onnistuneita case tapauksia.
Kenelle:
Kurssi on tarkoitettu jo pitkäaikaisen käytännön kokemuksen omaaville henkilöille, jotka ovat siirtymässä toiminnan kehittämisen vastuuhenkilöiksi tai haluavat menestyä entistä paremmin toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.
Hyöty osanottajille:
Osallistujille muodostuu selkeä kokonaiskuva prosessien parantamisesta koko yrityksen näkökulmasta. Prosessien parantaminen liittyy koko yrityksen toimintaan ja prosessien kuvaus ja prosessien kehittäminen ovat vain yksi näkökulma tähän laajaan alueeseen.
Toteutus:
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Falcon Leader Oy:n kanssa, joka edustaa ECQA-toimintaa Suomessa.  European Certification and Qualification Assosiation (ECQA) on yhteiseurooppalainen sertifiointi-järjestelmä, joka takaa koulutuksen laadun mm. yhtenäisellä koulutuskokonaisuuksien suunnittelulla ja yhteisellä oppimisalustalla joka sisältää oppimateriaalien lisäksi mm. osaamistason testaukset.
ECQA:lla on lisäksi yhtenäinen loppukoejärjestelmä sertifikaattien laadun ja yhteismitallisuuden varmistamiseksi.
Kurssin kouluttajat, Risto Nevalainen ja Jarmo Hallikas ovat molemmat hankkineet merkittävän kokemuksen ja osaamisen toiminnan kehittämisestä.
Risto Nevalainen vastaa kurssilla toiminnan kehittämisen aihepiireistä. Hänellä on hyvin pitkäaikainen kokemus erityisesti toiminnan kehittämisen malleista ja standardeista.
Jarmo Hallikas vastaa kurssilla prosessiuudisteiden eli innovaatioiden luomisen ja käyttöön ottamisen aihepiireistä. Hänellä on tästä hyvin pitkäaikainen kokemus.
Koulutuspäivät sovitaan erikseen. Jaksojen välillä pidetään lisäksi erikseen sovittavalla tavalla etäistuntoja, joissa käydään läpi harjoitustöitä.
Koko kurssimateriaali on englanninkielistä. Kurssiin liittyvä koe ja trilliharjoitukset ovat englanninkielisiä. Luennot ja keskustelu käydään suomeksi. Kurssin hinta on 1890 € + alv.
Lisätietoja: info@falconleader.fi tai Jarmo Hallikas gsm. 0505714667
Koulutuksen sisältö:
Koulutus noudattaa ECQA:n mallin mukaista jäsentelyä. Process Improvement Manager alueella on tunnistettu 18 osaamisaluetta jotka käydään kurssilla läpi luentojen, aineistojen ja harjoitustöiden avulla.
Osallistuminen, sitouttaminen
Ryhmätyö toiminnan kehittämisessä
Monikulttuuriset tiimit
Organisaation kulttuurin huomiointi
Ryhmien osallistuminen ja motivointi
Kehittämisen mallit
Prosessiajattelu
Prosessien elinkaarimallit
Kyvykkyys ja kypsyysmallit
Toiminnan kehittämisen mallit
Prosessien mallintaminen ja kuvaaminen
Toiminnan kehittämisen johtaminen
Johdon tuki
Tarpeiden ja kehityssyiden analysointi
Toiminnan kehittämisen johtaminen liiketoiminnassa
Prosessien mittaaminen ja analysointi
Toiminnan johtaminen (leadership)
Uudistusten toimeenpano
Kehittämisen suunnittelu
Uudistusten käyttöönotto
Raportointi ja tunnettuuden lisääminen
Kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen
=========================================
See related topics and documents
Yritys ja media
Falcon Leader järjetää yhteityössä Leena Jokirannan kanssa lehdistön ja yritysten välistä yhteistyötä tukevia pienimuotoisia seminaareja.
EuroAsia SPI conference 1.-3..9.2021
EuroAsiaSPI² 2021 (1.-3.9.2021) will have 10 international thematic workshop streams supported by thematic topic communities. Each thematic stream integrates both, research sessions and industry / applied science sessions. The thematic streams will be a mix of pitch talks provoking discussions, full presentations and panel discussions which will focus on specific questions of interest. In addition there will be a half day about new research and industry project and funding proposal ideas. Streams might run longer than one day depending on the size of the community and contributions.